مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع لگاریتم عدد n را بر مبنای m بر می‌گرداند.
دستور
تابع log به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LOG( m, n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع log را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
LOG(10, 20)
Result: 1.30102999566398
LOG(2, 15)
Result: 3.90689059560852
LOG(100, 1)
Result: 0