مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع لگاریتم طبیعی عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع IN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LN( number )
.  
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع IN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LN(20)
Result: 2.99573227355399
LN(25)
Result: 3.2188758248682
LN(100)
Result: 4.60517018598809
LN(100.5)
Result: 4.61015772749913