مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع کوچک‌ترین مقدار در لیست مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع LEAST به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LEAST( expr1 [, expr2, ... expr_n] )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع LEAST را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LEAST(2, 5, 12, 3)
Result: 2
LEAST('2', '5', '12', '3')
Result: '12'
LEAST('apples', 'oranges', 'bananas')
Result: 'apples'
LEAST('apples', 'applis', 'applas')
Result: 'applas'
LEAST('apples', 'applis', 'applas', null)
Result: NULL