مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مقدار m به توان n را بر می‌گرداند.
دستور
تابع power به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
POWER( m, n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع POWER را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
POWER(3, 2)
Result: 9
POWER(5, 3)
Result: 125
POWER(-5, 3)
Result: -125
POWER(6.2, 3)
Result: 238.328
POWER(6.2, 3.5)
Result: 593.431934277892