مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع عدد ASCII کاراکتر را برمی‌گرداند.
دستور
تابع ASCII به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ASCII( single_character )
single_character: کاراکتری که کد ASCII آن را می‌خواهیم است.    
مثال
مثالی از خروجی تابع ASCII را مشاهده می‌کنیم:
1
2
ASCII('t')
Result: 116