توضیحات
ممکن است لازم شود تریگری از روی جدولی پاک شود که می‌توان آن را با دستور آن انجام داد.
دستور
دستور پاک کردن triger به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
DROP TRIGGER trigger_name;
.
مثال
مثالی از پاک کردن یک تریگر را مشاهده می‌کنیم:
1
DROP TRIGGER orders_before_insert;