مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
ممکن است لازم شود تریگری غیر فعال شود می‌توان با دستوری آن تریگر یا تریگرهای موجود بر روی جدول را غیرفعال کرد.
دستور
دستور غیرفعال کردن triger  به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ALTER TRIGGER trigger_name DISABLE;
اگر بخواهیم که تمام triger‌های یک جدول را غیرفعال کنیم از دستور زیر استفاده می‌کنیم:
1
ALTER TABLE table_name DISABLE ALL TRIGGERS;
   
مثال
مثالی از غیرفعال کردن یک تریگر را مشاهده می‌کنیم:
1
2
ALTER TRIGGER orders_before_insert DISABLE;
ALTER TABLE orders DISABLE ALL TRIGGERS;