مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
ممکن است تریگری غیر فعال باشد و نیاز باشد فعال شود.
دستور
دستور فعال کردن triger  به صورت زیر نوشته می‌شود‌:
1
ALTER TRIGGER trigger_name ENABLE;
اگر بخواهیم که تمام trigerهای یک جدول را فعال کنیم از دستور زیر استفاده می‌کنیم:
1
ALTER TABLE table_name ENABLE ALL TRIGGERS;
.
مثال
مثالی از فعال کردن یک تریگر را مشاهده می‌کنیم:
1
2
ALTER TRIGGER orders_before_insert ENABLE;
ALTER TABLE orders ENABLE ALL TRIGGERS;