مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع عدد هر رشته‌ای را به کد ASCII خودش تبدیل می‌کند.
دستور
تابع ASCIISTR به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ASCIISTR( string )
string: رشته‌ای که کد ASCII آن را می‌خواهیم است.    
مثال
مثالی از خروجی تابع ASCIISTR را مشاهده می‌کنیم:
1
2
ASCIISTR('A B C Ä Ê')
Result: 'A B C \00C4 \00CA'