مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع علامت عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SIGN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SIGN( number )
. اگر عدد > 0 باشد خروجی -1 اگر عدد < 0 باشد خروجی 1 اگر عدد = 0 باشد خروجی 0

مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SIGN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SIGN(-23)
Result: -1
SIGN(-0.001)
Result: -1
SIGN(0)
Result: 0
SIGN(0.001)
Result: 1
SIGN(23)
Result: 1
SIGN(23.601)
Result: 1