توضیحات
این تابع عددی سطر رکوردها را بر می‌گرداند.
دستور
تابع ROWNUM به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
ROWNUM
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع ROWNUM را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CUSTOMER_ID  LAST_NAME  FIRST_NAME  FAVORITE_WEBSITE
-----------  ---------  ----------  ---------------------
       4000  Jackson    Joe         www.techonthenet.com
       5000  Smith      Jane        www.digminecraft.com
       6000  Ferguson   Samantha    www.bigactivities.com
       7000  Reynolds   Allen       www.checkyourmath.com
       8000  Anderson   Paige
       9000  Johnson    Derek       www.techonthenet.com
SELECT ROWNUM, customers.*
FROM customers
WHERE customer_id > 4500;
ROWNUM  CUSTOMER_ID  LAST_NAME  FIRST_NAME  FAVORITE_WEBSITE
------  -----------  ---------  ----------  ---------------------
     1         5000  Smith      Jane        www.digminecraft.com
     2         6000  Ferguson   Samantha    www.bigactivities.com
     3         7000  Reynolds   Allen       www.checkyourmath.com
     4         8000  Anderson   Paige
     5         9000  Johnson    Derek       www.techonthenet.com