مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع باقیمانده m به n را بر می‌گرداند.
دستور
تابع REMINDER به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
REMAINDER( m, n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع REMINDER را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
REMAINDER(15, 6)
Result: 3
REMAINDER(15, 5)
Result: 0
REMAINDER(15, 4)
Result: -1
REMAINDER(11.6, 2)
Result: -0.4
REMAINDER(11.6, 2.1)
Result: -1
REMAINDER(-15, 4)
Result: 1