مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع سینوس عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SIN به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SIN( n )
.  
مثال مثال‌هایی از خروجی تابع SIGN را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
SIN(3)
Result: 0.141120008059867
SIN(5.2)
Result: -0.883454655720153
SIN(-5.2)
Result: 0.883454655720153