مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع سینوس هزلولی عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع SINH به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
SINH( n )
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع SINH را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
SINH(3)
Result: 10.0178749274099
SINH(5.2)
Result: 90.6333626553652
SINH(-5.2)
Result: -90.6333626553652