توضیحات
این تابع  کاراکتر را بر اساس number_code در National character set بر می‌گرداند.
دستور
تابع NCHR به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NCHR( number_code )
number_code: عددی که هر کاراکتری در National character set دارد.  
مثال
مثالی از خروجی تابع NCHR را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
NCHR(116)
Result: 't'
NCHR(84)
Result: 'T'