مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مکان الگویی را درون یک تابع باز می‌گرداند.
دستور
تابع REGEXP_INSTR به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
REGEXP_INSTR( string, pattern [, start_position [, nth_appearance [, return_option [, match_parameter [, sub_expression ] ] ] ] ] )
. PATTERN: الگویی را برای تطبیق دادن ارائه می‌دهد. start_position: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده جایی است که جست‌وجو از آن‌جا آغاز می‌شود. nth_appearance: گزینه‌ای اختیاری است، نشان دهنده این است که خروجی چندمین تکرار الگو باشد. return_option: گزینه‌ای اختیاری است، اگر 0 در نظر گرفته شود جایگاه اولین کاراکتر از الگوی مورد نظر را نشان می‌دهد. match_parameter: گزینه‌ای اختیاری است، امکان تغییر رفتار تابع را می‌دهد.  
Subexpression: گزینه‌ای اختیاری است، زمانی به کار می‌رود که الگو یک زیرجمله دارد و می‌خواهیم مشخص کنیم کدام زیرجمله مدنظرمان است.    
مثال
مثالی از خروجی تابع REGEXP_INSTR را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
SELECT REGEXP_INSTR ('TechOnTheNet is a great resource', 't')
FROM dual;
Result: 12
SELECT REGEXP_INSTR ('TechOnTheNet is a great resource', 't', 1, 1, 0, 'i')
FROM dual;
Result: 1
SELECT REGEXP_INSTR (last_name, 't', 1, 1, 0, 'i') AS First_Occurrence
FROM contacts;
SELECT REGEXP_INSTR ('The example shows how to use the REGEXP_INSTR function', 'ow', 1, 1, 0, 'i')
FROM dual;
Result: 15
SELECT REGEXP_INSTR ('Anderson', 'a|e|i|o|u')
FROM dual;
Result: 4
SELECT REGEXP_INSTR ('TechOnTheNet', 'a|e|i|o|u', 1, 1, 0, 'i')
FROM dual;
Result: 2
SELECT REGEXP_INSTR ('TechOnTheNet', 'a|e|i|o|u', 1, 3, 0, 'i')
FROM dual;
Result: 9
SELECT REGEXP_INSTR ('TechOnTheNet', 'a|e|i|o|u', 1, 2, 0, 'i')