مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تمام کاراکترهای مشخص شده در سمت چپ رشته را حذف می‌کند.
دستور
تابع LTRIM به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LTRIM( string1 [, trim_string] )
  String1: رشته‌ای که می‌خواهیم به سمت چپ متصل شود. trim_string: گزینه‌ای اختیاری است، نشان‌دهنده رشته‌ای است که می‌خواهیم از سمپ چپ رشته مورد نظر حذف شود، در صورت مشخص نکردن تمام اسپیس‌ها حذف می‌شوند.  
مثال
مثالی از خروجی تابع LTRIM  را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LTRIM('   tech')
Result: 'tech'
LTRIM('   tech', ' ')
Result: 'tech'
LTRIM('000123', '0')
Result: '123'
LTRIM('123123Tech', '123')
Result: 'Tech'
LTRIM('123123Tech123', '123')
Result: 'Tech123'
LTRIM('xyxzyyyTech', 'xyz')
Result: 'Tech'
LTRIM('6372Tech', '0123456789')
Result: 'Tech'