مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع رشته مورد نظر را به سمت چپ تعداد مشخصی کاراکتر متصل می‌کند.
دستور
تابع LPAD به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LPAD( string1, padded_length [, pad_string] )
. String1: رشته‌ای که می‌خواهیم به سمت چپ متصل شود. padded_length: طول رشته‌ای که می‌خواهیم در قسمت خروجی داشته باشیم. pad_string: گزینه‌ای اختیاری است، کاراکتری که رشته مورد نظر به سمت چپ آن متصل می‌شود. در صورتی که این گزینه مقداری نگیرد مقدار خروجی NULL می‌شود.   .
مثال
مثالی از خروجی تابع LPAD را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LPAD('tech', 7);
Result: '   tech'
LPAD('tech', 2);
Result: 'te'
LPAD('tech', 8, '0');
Result: '0000tech'
LPAD('tech on the net', 15, 'z');
Result: 'tech on the net'
LPAD('tech on the net', 16, 'z');
Result: 'ztech on the net'