مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تمام کاراکترهای یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
دستور
تابع LOWER به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
LOWER( string1 )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع LOWER را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
LOWER('Tech on the Net');
Result: 'tech on the net'
LOWER('GEORGE BURNS 123   ');
Result: 'george burns 123   '