مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع طول رشته مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع LENGTH به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
LENGTH( string1 )
ch on the net', 'e', -3, 2)
Result: 2
String1: رشته‌ای که می‌خواهیم طول آن را سرچ کنیم.    
مثال
مثالی از خروجی تابع LENGTH را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LENGTH(NULL)
Result: NULL
LENGTH('')
Result: NULL
LENGTH(' ')
Result: 1
LENGTH('Tech on the Net')
Result: 15
LENGTH('Tech on the Net ')
Result: 16