مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مکان یک زیررشته را در رشته نشان می‌دهد.
دستور
تابع INSTR به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
INSTR( string, substring [, start_position [, th_appearance ] ] )
string: رشته‌ای که می‌خواهیم در آن سرچ کنیم. substring: زیر رشته‌ای که می‌خواهیم مکان آن را پیدا کنیم. start_position: گزینه‌ای اختیاری است، جایی را نشان می‌دهد که می‌خواهیم از آن‌جا سرچ کنیم. nth_appearance: گزینه‌ای اختیاری است.    
مثال
مثالی از خروجی تابع INITCAP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
INSTR('Tech on the net', 'e')
Result: 2   (the first occurrence of 'e')
INSTR('Tech on the net', 'e', 1, 1)
Result: 2   (the first occurrence of 'e')
INSTR('Tech on the net', 'e', 1, 2)
Result: 11  (the second occurrence of 'e')
INSTR('Tech on the net', 'e', 1, 3)
Result: 14  (the third occurrence of 'e')
INSTR('Tech on the net', 'e', -3, 2)
Result: 2