مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع تمام حروف اول تمام کلمه‌ها را UPERCASE و باقی حروف را LOWERCASE می‌کند.
دستور
تابع INITCAP به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
<br data-mce-bogus="1">
<pre>INITCAP( string1 )
string1: رشته‌ای که می‌خواهیم تبدیل کنیم.    
مثال
مثالی از خروجی تابع INITCAP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
INITCAP('tech on the net');
Result: 'Tech On The Net'
INITCAP('GEORGE BURNS');
Result: 'George Burns'