مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
تابع DUMP برای یک رشته مقادیری را برمی‌گرداند که شامل کد datatype، طول رشته می‌باشد.
دستور
تابع DUMP به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
DUMP( expression [, return_format] [, start_position] [, length] )
Expression: رشته مورد نظر. return_format: کاراکتر ستی که می‌خواهیم به آن تبدیل کنیم. start_position: این گزینه اختیاری است، مکان آغاز از رشته مورد نظر را نشان می‌دهد. Length: این گزینه اختیاری است، طول رشته را نشان می‌دهد.    
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع DUMP را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DUMP('Tech')
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'
DUMP('Tech', 10)
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'
DUMP('Tech', 16)
Result: 'Typ=96 Len=4: 54,65,63,68'
DUMP('Tech', 1016)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: 54,65,63,68'
DUMP('Tech', 1017)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: T,e,c,h'