توضیحات

این تابع تعداد ماه‌های میان دو تاریخ را بر می‌گرداند.

دستور

تابع MONTHS_BETWEEN به صورت زیر نوشته می‌شود:

MONTHS_BETWEEN( date1, date2 )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع MONTHS_BETWEEN را مشاهده می‌کنیم:

MONTHS_BETWEEN (TO_DATE ('2003/01/01', 'yyyy/mm/dd'), TO_DATE ('2003/03/14', 'yyyy/mm/dd') )
-2.41935483870968

MONTHS_BETWEEN (TO_DATE ('2003/07/01', 'yyyy/mm/dd'), TO_DATE ('2003/03/14', 'yyyy/mm/dd') )
3.58064516129032