مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
دستور set transaction برای ست کردن یک تراکنش به عنوان read-only، read/write، سطح Isolation، تخصیص نام به تراکنش یا تخصیص یک rollback به یک تراکنش است.
دستور
دستور Set transaction به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
SET TRANSACTION [ READ ONLY | READ WRITE ]
                [ ISOLATION LEVEL [ SERIALIZE | READ COMMITED ]
                [ USE ROLLBACK SEGMENT 'segment_name' ]
                [ NAME 'transaction_name' ];
. READ ONLY: گزینه‌ای اختیاری است، اگر ست شود فقط به عنوان یک تراکنش read-only در نظر گرفته می‌شود. READ WRITE: گزینه‌ای اختیاری است، اگر ست شود به عنوان یک تراکنش read/write در نظر گرفته می‌شود. ISOLATION LEVEL: گزینه‌ای اختیاری است، که دو انتخاب دارد: • ISOLATION LEVEL SERIALIZE : اگر یک تراکنش تلاش برای آپدیت کردن منبعی داشته باشد که قبلا توس منبع دیگر آپدیت شده بود ولی commit نشده بود تراکنش لغو شود. • ISOLATION LEVEL READ COMMITTED: اگر تراکنش به یک row lock برخورد باید صبر کند تا آن lock برطرف شود. USE ROLLBACK SEGMENT: گزینه‌ای اختیاری است، اگر به کار رود به این معنی است که تراکنش را به بخش rollback تخصیص می‌دهد که توسط segment_name نام‌گذاری شده است.    
مثال
مثال‌هایی از دستور Set Transaction را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
SET TRANSACTION READ ONLY NAME 'RO_example';
SET TRANSACTION READ WRITE NAME 'RW_example';