مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
دستور Lock table به منظور lock کردن جدول به کار می‌رود.
دستور
دستور lock Table به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
lock_mode
LOCK TABLE tables IN lock_mode MODE [ WAIT [, integer] | NOWAIT ];
   
مثال
مثالی از lock table را مشاهده می‌کنیم:
1
LOCK TABLE suppliers IN SHARE MODE NOWAIT;