مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
دستور rollback برای از بین بردن تمام تغییرات به کار می‌رود.
دستور
دستور Rollback به صورت زیر نوشته می‌شود:  
1
ROLLBACK [ WORK ] [ TO [SAVEPOINT] savepoint_name  | FORCE 'string' ];
. WORK: گزینه‌ای اختیاری است، دستور Rollback با work و بدون آن یک نتیجه را می‌دهد. TO SAVEPOINT savepoint_name: گزینه‌ای اختیاری است، با قرار دادن این گزینه تمام تغییرات تا جایی که Save_point قرار داد از بین می‌رود. FORCE: گزینه‌ای اختیاری است، که اجبار به Rollback کردن می‌کند در هر شرایطی.    
مثال
مثال‌هایی از دستور Rollback را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
ROLLBACK;
ROLLBACK WORK;
ROLLBACK TO SAVEPOINT savepoint1;