توضیحات

این علامت || اجازه می‌دهد دو یا بیشتر کاراکتر بهم متصل شوند.

دستور

تابع دستور به صورت زیر نوشته می‌شود:

string1 || string2 [ || string_n ]

string1: رشته اول.
String2: رشته دوم.

 

 


مثال

مثالی از خروجی دستور || را مشاهده می‌کنیم:

'Tech on' || ' the Net'
Result: 'Tech on the Net'

'a' || 'b' || 'c' || 'd'
Result: 'abcd'