مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع برای اتصال دو رشته به کار می‌رود.
دستور
تابع CONCAT به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CONCAT( string1, string2 )
string1: رشته اول. String2: رشته دوم.    
مثال
مثالی از خروجی تابع CONCAT را مشاهده می‌کنیم:
1
2
CONCAT('Tech on', ' the Net')
Result: 'Tech on the Net'