مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع اجازه می‌دهد یک رشته به کاراکتر ست دیگری تبدیل شود.
دستور
تابع CONVERT به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
CONVERT( string1, char_set_to [, char_set_from] )
string1: رشته‌ای که می‌خواهیم تبدیل کنیم. char_set_to: کاراکتر ستی که می‌خواهیم به آن تبدیل کنیم. char_set_from: کاراکتر ستی که می‌خواهیم تبدیل شود.  
مثال
مثالی از خروجی تابع convert را مشاهده می‌کنیم:
1
2
CONVERT('A B C D E Ä Ê Í Õ Ø', 'US7ASCII', 'WE8ISO8859P1')
Result: 'A B C D E A E I ? ?'