مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

تابع SQLCODE عدد exception که اخیرا بیشتر اتفاق افتاده است را برمی‌گرداند و SQLERRM پیام exception که اخیرا بیشتر اتفاق افتاده است را برمی‌گرداند.

دستور

با اجرای دستورات زیر عدد و پیام exception پرتکرار بر می‌گردد:

1
2
SQLCODE;
SQLERRM

.


مثال

در مثال زیر کاربرد تابع SQLCODE را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
EXCEPTION
   WHEN exception_name1 THEN
      [statements]
 
   WHEN exception_name2 THEN
      [statements]
 
   WHEN exception_name_n THEN
      [statements]
 
   WHEN OTHERS THEN
      [statements]
 
END [procedure_name];
 
 
EXCEPTION
   WHEN OTHERS THEN
      raise_application_error(-20001,'An error was encountered - '||SQLCODE||' -ERROR- '||SQLERRM);
END;
 
 
EXCEPTION
   WHEN OTHERS THEN
      err_code := SQLCODE;
      err_msg := SUBSTR(SQLERRM, 1, 200);
 
      INSERT INTO audit_table (error_number, error_message)
      VALUES (err_code, err_msg);