مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع سمت راست یک رشته را به مجموعه‌ای از کاراکترها متصل می‌کند.
دستور
تابع RPAD به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
RPAD( string1, padded_length [, pad_string] )
string1: رشته مورد نظر. padded_length: طول رشته خروجی. pad_string: گزینه‌ای اختیاری است، رشته‌ای است که به سمت راست STRING1 متصل می‌شود.  
مثال
مثالی از خروجی تابع RPAD را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RPAD('tech', 7)
Result: 'tech   '
RPAD('tech', 2)
Result: 'te'
RPAD('tech', 8, '0')
Result: 'tech0000'
RPAD('tech on the net', 15, 'z')
Result: 'tech on the net'
RPAD('tech on the net', 16, 'z')
Result: 'tech on the netz'