مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع مجموعه‌ای از کاراکترها را در رشته مورد نظر با کاراکترهای دیگر جایگزین می‌کند.
دستور
تابع REPLACE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
REPLACE( string1, string_to_replace [, replacement_string] )
. string1: رشته مورد نظر. string_to_replace: رشته‌ای که در رشته مورد نظر جست و جو می‌شود. replacement_string: گزینه‌ای اختیاری است، رشته ای که قرار است جایگزین replacement_string شود.  
مثال
مثالی از خروجی تابع REPLACE  را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
REPLACE('123123tech', '123');
Result: 'tech'
REPLACE('123tech123', '123');
Result:'tech'
REPLACE('222tech', '2', '3');
Result: '333tech'
REPLACE('0000123', '0');
Result: '123'
REPLACE('0000123', '0', ' ');
Result: '    123'