مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
در اوراکل For Loop این امکان را می‌دهد که قطعه کدی به تعداد مشخص تکرار شود.
دستور
دستور برای For Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
FOR loop_counter IN [REVERSE] lowest_number..highest_number
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;
loop_counter: شمارنده حلقه. REVERSE: گزینه اختیاری است. در صورت گذاشتن به این معناست که شمارنده حلقه به صورت برعکس بشمارد. lowest_number: مقدار شروع کننده حلقه. highest_number: مقدار خاتمه دهنده حلقه. statements: دستوری است که در صورت اجرای حلقه در هر بار اجرا می‌شود.    
مثال
مثال‌هایی از اجرای حلقه:
1
2
3
4
5
6
7
8
FOR Lcntr IN 1..20
LOOP
   LCalc := Lcntr * 31;
END LOOP;
FOR Lcntr IN REVERSE 1..15
LOOP
   LCalc := Lcntr * 31;
END LOOP;