مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع کوچک‌ترین مقدار صحیح قبل از مقدار مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع FLOOR به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
FLOOR( number )
. .
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع FLOOR را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
FLOOR(5.9)
Result: 5
FLOOR(34.29)
Result: 34
FLOOR(-5.9)
Result: -6