مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع گسترشی از تابع NVL است و این امکان را می‌دهد تا در صورت null بودن مقداری با مقدار بعدی و در صورت null بودن آن مقدار با مقدار بعد از این جایگزین شود.
دستور
تابع NVL2 به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NVL2( string1, value_if_not_null, value_if_null )
.
مثال
مثالی از تابع NVL2 را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
select NVL2(supplier_city, 'Completed', 'n/a')
from suppliers;
select supplier_id,
NVL2(supplier_desc, supplier_name, supplier_name2)
from suppliers;