مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

Grant/Revoke

توضیحات می‌توان به یوزری برای انجام کارهای مختلف بر روی آبجکت grant یا revoke به معنی دسترسی یا منع دسترسی انجام کارهایی را داد. دستور با دستور زیر می‌توان grant برای انجام کاری را داد: 1 GRANT privileges ON object TO user; با دستور زیر می‌توان revoke برای منع انجام کاری را داد: 1 REVOKE […]

Roles

توضیحات Role مجموعه‌ای از دسترسی‌ها است که می‌توان به یک یوزر یا role دیگر داد. با ایجاد role می‌توان برای گروهی از یوزرها مجوز دسترسی صادر کرد. دستور با دستور زیر می‌توان role تعریف کرد: 123 CREATE ROLE role_name[ NOT IDENTIFIED | IDENTIFIED {BY password | USING [schema.] | EXTERNALLY | GLOBALLY } ; role_name: نامی […]

Indexes

توضیحات Index روشی است برای افزایش کارایی و بازیابی سریع‌تر رکوردها. به صورت دیفالت از روش B-tree برای ایندکس گذاری استفاده می‌شود. دستور با دستور زیر می‌توان Index تعریف کرد. 123 CREATE [UNIQUE] INDEX index_name  ON table_name (column1, column2, … column_n)  [ COMPUTE STATISTICS ]; UNIQUE: مشخص می‌کند که ترکیب مقادیر در ستون‌های index باید یکتا باشد. index_name: نامی […]

SQLCODE & SQLERRM Function

توضیحات تابع SQLCODE عدد exception که اخیرا بیشتر اتفاق افتاده است را برمی‌گرداند و SQLERRM پیام exception که اخیرا بیشتر اتفاق افتاده است را برمی‌گرداند. دستور با اجرای دستورات زیر عدد و پیام exception پرتکرار بر می‌گردد: 12 SQLCODE;SQLERRM . مثال در مثال زیر کاربرد تابع SQLCODE را مشاهده می‌کنیم: 123456789101112131415161718192021222324252627282930 EXCEPTION   WHEN exception_name1 THEN      [statements]    WHEN exception_name2 […]

Procedure

دستور با دستور زیر می‌توان procedure تعریف کرد. 12345678910111213 CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE procedure_name    [ (parameter [,parameter]) ] IS    [declaration_section] BEGIN    executable_section [EXCEPTION    exception_section] END [procedure_name]; In: متغیری که با In می‌آید read-only است و فقط می‌توان از خود مقدار آن درون پروسیجر استفاده کرد. OUT: متغیری است که فقط write-only است و می‌توان در برنامه‌ای که از این پروسیجر استفاده شده از مقدار این […]

Sequence

توضیحات Sequence در اوراکل یک آبجکت است که اعداد متوالی تولید می‌کند. دستور با دستور زیر می‌توان sequence تعریف کرد: 123456 CREATE SEQUENCE sequence_name  MINVALUE value  MAXVALUE value  START WITH value  INCREMENT BY value  CACHE value; مثال مثال‌هایی از ایجاد sequence: در این مثال اعداد از 1 شروع می‌شوند و به هر کدام یک عدد اضافه می‌شود. 123456 CREATE SEQUENCE […]

Synonyms

توضیحات Synonym یک نام جایگزین است برای انواع آبجکت‌های اوراکل مانند جدول، ویو، پروسیجر و غیره. Synonym اصولا زمانی ساخته می‌شود که به یک یوزری دسترسی داده می‌شود برای آبجکتی از اسکیمای دیگر. دستور با دستور زیر می‌توان synonym تعریف کرد. 12 CREATE [OR REPLACE] [PUBLIC] SYNONYM [schema .] synonym_name  FOR [schema .] object_name [@ dblink]; […]

Declare a cursor

توضیحات Cursor یک دستور select است که در قسمت declaration کد pl/sql قرار می‌گیرد . دستور با دستور زیر می‌توان یک cursor بدون پارامتر تعریف کرد: 123 CURSOR cursor_nameIS  SELECT_statement; با دستور زیر می‌توان یک cursor با پارامتر تعریف کرد: 123 CURSOR cursor_name (parameter_list)IS  SELECT_statement; با دستور زیر می‌توان یک cursor تعریف کرد که مقداری را بازگرداند: […]

Close a cursor

توضیحات قدم آخر برای کار با cursor، بستن آن است. دستور دستور برای بستن cursor از دستور زیر استفاده می‌کنیم: 1 CLOSE cursor_name; . مثال مثالی از کار با cursor: 1234567891011121314151617181920212223242526 CREATE OR REPLACE Function FindCourse   ( name_in IN varchar2 )   RETURN numberIS   cnumber number;    CURSOR c1   IS     SELECT course_number     FROM courses_tbl     WHERE course_name = name_in; BEGIN    OPEN c1;   FETCH c1 INTO cnumber;    if c1%notfound then      cnumber := […]

Open cursor

توضیحات بعد از این‌که cursor را تعریف کردیم قدم بعدی باز کردن آن است. دستور با دستور زیر می‌توان یک cursor را باز کرد: 1 OPEN cursor_name; . مثال مثالی از استفاده از cursor: 1 OPEN c1;