توضیحات

تابع SQLCODE عدد exception که اخیرا بیشتر اتفاق افتاده است را برمی‌گرداند و SQLERRM پیام exception که اخیرا بیشتر اتفاق افتاده است را برمی‌گرداند.

دستور

با اجرای دستورات زیر عدد و پیام exception پرتکرار بر می‌گردد:

SQLCODE;
SQLERRM

.


مثال

در مثال زیر کاربرد تابع SQLCODE را مشاهده می‌کنیم:

EXCEPTION
  WHEN exception_name1 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name2 THEN
   [statements]

  WHEN exception_name_n THEN
   [statements]

  WHEN OTHERS THEN
   [statements]

END [procedure_name];


EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
   raise_application_error(-20001,'An error was encountered - '||SQLCODE||' -ERROR- '||SQLERRM);
END;


EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
   err_code := SQLCODE;
   err_msg := SUBSTR(SQLERRM, 1, 200);

   INSERT INTO audit_table (error_number, error_message)
   VALUES (err_code, err_msg);
END;