مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات
این تابع واریانس یک مجموعه‌ای از اعداد را بر می‌گرداند.
دستور
تابع VARIANCE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
VARIANCE( expression )
.
مثال
مثالی از تابع VARIANCE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select VARIANCE(char_length)
from all_tab_columns;