مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

UID

توضیحات
این تابع id یوزر را بر اساس SESSION می‌دهد.
دستور
تابع UID به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
UID
.
مثال
مثالی از تابع UID را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
SELECT UID
INTO parm_uid
FROM dual;