مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

NVL

توضیحات
این تابع این امکان را می‌دهد تا در صورت null بودن یک مقدار با مقداری دیگر جایگزین شود.
دستور
تابع NVL به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NVL( string1, replace_with )
. .
مثال
مثالی از خروجی تابع NVL را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
SELECT NVL(supplier_city, 'n/a')
FROM suppliers;
SELECT supplier_id,
NVL(supplier_desc, supplier_name)
FROM suppliers;