مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

GROUP_ID

توضیحات
این تابع یک عدد را به نتیجه هر کدام از گروه‌های GROUP BY تخصیص می‌دهد.
دستور
تابع  GROUP_ID به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
SELECT column1, column2, ... column_n, GROUP_ID()
FROM tables
WHERE conditions
GROUP BY column1, column2, ... column_n;
.
مثال
مثالی‌هایی از تابع GROUP_ID را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SELECT SUM(salary), department, bonus, GROUP_ID()
FROM employees
WHERE bonus > 100
GROUP BY department,
ROLLUP (department, bonus);
SELECT SUM(salary), department, bonus, GROUP_ID()
FROM employees
WHERE bonus > 100
GROUP BY department,
ROLLUP (department, bonus)
HAVING GROUP_ID() < 1;

NVL

توضیحات
این تابع این امکان را می‌دهد تا در صورت null بودن یک مقدار با مقداری دیگر جایگزین شود.
دستور
تابع NVL به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NVL( string1, replace_with )
. .
مثال
مثالی از خروجی تابع NVL را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
SELECT NVL(supplier_city, 'n/a')
FROM suppliers;
SELECT supplier_id,
NVL(supplier_desc, supplier_name)
FROM suppliers;