مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

VARIANCE

توضیحات
این تابع واریانس یک مجموعه‌ای از اعداد را بر می‌گرداند.
دستور
تابع VARIANCE به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
VARIANCE( expression )
.
مثال
مثالی از تابع VARIANCE را مشاهده می‌کنیم:
1
2
select VARIANCE(char_length)
from all_tab_columns;

DECODE

توضیحات

عملکرد این تابع شبیه به عملکرد if-then-else است.

دستور

تابع DECODE به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
DECODE( expression , search , result [, search , result]... [, default] )

.


مثال

مثالی از تابع DECODE را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
SELECT supplier_name,
DECODE(supplier_id, 10000, 'IBM',
                    10001, 'Microsoft',
                    10002, 'Hewlett Packard',
                    'Gateway') result
FROM suppliers;

NULLIF

توضیحات
این تابع اگر مقدار اول و دوم برابر باشند خروجی را null می‌کند در غیر این صورت خروجی مقدار اول می‌شود.
دستور
تابع NULLIFF به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
NULLIF( expr1, expr2 )
.
مثال
مثالی از تابع NULLIF را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
NULLIF(12, 12)
Result: NULL
NULLIF(12, 13)
Result: 12
NULLIF('apples', 'apples')
Result: NULL
NULLIF('apples', 'oranges')
Result: 'apples'
NULLIF(NULL, 12)
Result: ORA-00932 error   (because expr1 can not be the literal NULL)