مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

GROUP_ID

توضیحات
این تابع یک عدد را به نتیجه هر کدام از گروه‌های GROUP BY تخصیص می‌دهد.
دستور
تابع  GROUP_ID به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
SELECT column1, column2, ... column_n, GROUP_ID()
FROM tables
WHERE conditions
GROUP BY column1, column2, ... column_n;
.
مثال
مثالی‌هایی از تابع GROUP_ID را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
SELECT SUM(salary), department, bonus, GROUP_ID()
FROM employees
WHERE bonus > 100
GROUP BY department,
ROLLUP (department, bonus);
SELECT SUM(salary), department, bonus, GROUP_ID()
FROM employees
WHERE bonus > 100
GROUP BY department,
ROLLUP (department, bonus)
HAVING GROUP_ID() < 1;