مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

For Loop

توضیحات
در اوراکل For Loop این امکان را می‌دهد که قطعه کدی به تعداد مشخص تکرار شود.
دستور
دستور برای For Loop به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
4
FOR loop_counter IN [REVERSE] lowest_number..highest_number
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;
loop_counter: شمارنده حلقه. REVERSE: گزینه اختیاری است. در صورت گذاشتن به این معناست که شمارنده حلقه به صورت برعکس بشمارد. lowest_number: مقدار شروع کننده حلقه. highest_number: مقدار خاتمه دهنده حلقه. statements: دستوری است که در صورت اجرای حلقه در هر بار اجرا می‌شود.    
مثال
مثال‌هایی از اجرای حلقه:
1
2
3
4
5
6
7
8
FOR Lcntr IN 1..20
LOOP
   LCalc := Lcntr * 31;
END LOOP;
FOR Lcntr IN REVERSE 1..15
LOOP
   LCalc := Lcntr * 31;
END LOOP;