مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

Fetch a cursor

توضیحات

قدم بعدی برای استفاده از cursor، fetch کردن آن است.

دستور

دستور برای Fetch کردن cursor:

1
FETCH cursor_name INTO variable_list;

variable_list: لیست متغیرهایی که می‌خواهید مقادیر cursor را در آن ذخیره کنید.


مثال

مثال‌هایی از تعریف cursor با پارامتر و بدون پارامتر:

1
2
3
4
5
6
7
CURSOR c1
IS
   SELECT course_number
   FROM courses_tbl
   WHERE course_name = name_in;
 
FETCH c1 into cnumber;