مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

COUNT

توضیحات
این تابع تعداد رکوردها را بر می‌گرداند.
دستور
تابعCOUNT به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
2
3
SELECT COUNT(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];
.
مثال
مثال‌هایی از خروجی تابع COUNT را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
SELECT COUNT(supplier_id)
FROM suppliers;
Result: 3
SELECT COUNT(state)
FROM suppliers;
Result: 1
SELECT COUNT(DISTINCT department) AS "Unique departments"
FROM employees
WHERE salary > 55000;