مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

COSH

توضیحات
این تابع مقدار کوسینوس هذلولی عدد مورد نظر را بر می‌گرداند.
دستور
تابع COSH به صورت زیر نوشته می‌شود:
1
COSH( number )
.
مثال
مثالی از خروجی تابع COSH را مشاهده می‌کنیم:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
COSH(0.2)
Result: 1.02006675561908
COSH(0.35)
Result: 1.06187781915599
COSH(-3.15)
Result: 11.6894583539049
COSH(200)
Result: 3.61298688406287E86
COSH(0)
Result: 1