مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا
توضیحات

این تابع تعداد مقادیر برای یک فیلد را مشخص می‌کند.

دستور

تابع BFILNAME به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
CARDINALITY( nested_table_column )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع CARDINALITY را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DECLARE
type type_ntt
IS
  TABLE OF NUMBER;
  l_ntt_var1 type_ntt:=type_ntt(1,2,2,3,4,4,4,5,5,6);
  l_ntt_var2 type_ntt;
BEGIN
  dbms_output.put_line('The total count of the elements in L_NTT_VAR1 type is '||cardinality(l_ntt_var1));
  dbms_output.put_line('The total count of the distinct elements in L_NTT_VAR1 type is '||cardinality(SET(l_ntt_var1)));
  dbms_output.put_line('The total count of the elements in L_NTT_VAR2 type is '||nvl(to_char(cardinality(l_ntt_var2)),'Null'));

END;

توضیحات

این تابع تعداد مقادیر برای یک فیلد را مشخص می‌کند.

دستور

تابع BFILNAME به صورت زیر نوشته می‌شود:

1
CARDINALITY( nested_table_column )

.


مثال

مثالی از خروجی تابع CARDINALITY را مشاهده می‌کنیم:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
DECLARE
type type_ntt
IS
  TABLE OF NUMBER;
  l_ntt_var1 type_ntt:=type_ntt(1,2,2,3,4,4,4,5,5,6);
  l_ntt_var2 type_ntt;
BEGIN
  dbms_output.put_line('The total count of the elements in L_NTT_VAR1 type is '||cardinality(l_ntt_var1));
  dbms_output.put_line('The total count of the distinct elements in L_NTT_VAR1 type is '||cardinality(SET(l_ntt_var1)));
  dbms_output.put_line('The total count of the elements in L_NTT_VAR2 type is '||nvl(to_char(cardinality(l_ntt_var2)),'Null'));
END;