مارا دنبال کنید : 

تصویر هدر ویونا

نقشه راه مدیریت دانش در سازمان هوا فضای آمریکا

سازمان هوا فضای آمریکا یکی از سازمان‌های مطرح و پیشگام در زمینه اجرای پروژه‌های مدیریت دانش در سازمان‌های نظامی وابسته است. سازمان مزبور هم اکنون یک از سازمان‌های موفق و صاحبنظر در پیاده‌سازی مدیریت دانش می باشد که تجربیات ارزنده ای در این زمینه دارد. این سازمان با همکاری نیروی هوایی آمریکا در سال 2002 میلادی در قالب یک گزارش، یک نقشه راه جت پیاده‌سازی مدیریت دانش ارائه داد و در آن گزارش تجربیات چند ساله خود را نیز منتشر کرد. نقشه راه ارائه شده شامل چهار مرحله اصلی می باشد. جزئیات مراحل شامل موارد زیر است:</br>

مرحله اول: ارزیابی زیر ساخت‌های سازمان

  • ارزیابی زیر ساخت‌های مدیریت دانش در سازمان؛
  • قرار دادن درست جایگاه مدیریت دانش در استراتژی سازمان.

ورودی در این مرحله برنامه استراتژیک سازمان، بررسی فرآیندهای سازمان و محک زنی مدیریت دانش با ساتفاده از تجربیات موفق است. خروجی مورد انتظار مدیریت دانش در برنامه استراتژیک سازمان با استفاده از ورودی‌های این مرحله می باشد. البته می بایست زیر ساخت‌های مدیری دانش انجام گردد و سپس با تعریف دانش سازمانی موجود و با در نظر گرفتن چشم انداز و برنامه استراتژیک سازمان جایگاه استراتژیک مدیریت دانش را تعریف و تعیین نمود.

مرحله دوم: تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه سیستم مدیریت دانش در سازمان

  • طراحی چارچوب مدیریت دانش برای سازمان؛
  • ممیزی دارائیها و فرآیندهای دانشی موجود در سازمان؛
  • تهیه برنامه کاری مدیریت دانش؛
  • ایجاد و توسعه سیستم مدیریت دانش.

ورودی این مرحله، خروجی مرحله اول است. در حقیقت با استفاده از برنامه استراتژیک سازمان، دانش موجود و تکنولوژی تعریف شده برای مدیریت دانش، این مرحله آغاز می شود. خروجی این مرحله نیز با توجه به مراحل آن شامل موارد زیر است:

ارزیابی اولیه مدیریت دانش و ممیزی آن، شناخت نقاط قوت و ضعف مدیریت دانش، تهیه برنامه استراتژیک مدیریت دانش، انتخاب مدل اندازه‌گیری عملکرد، تهیه یک برنامه عملیاتی و کاری برای مدیریت دانش، ایجاد تیم پیاده‌سازی مدیریت دانششامل نقش افراد تیم و مدیر ارشد دانش، ایجاد انجمن‌های کاری، برنامه کسب و فراگیری تکنولوژی‌های مورد نیاز، طراحی و توسعه سیستم مدیریت دانش به صورت آزمایشی، توسعه سیستم مدیریت دانش و طراحی سیستم‌های کنترل عملکرد سیستم.

مرحله سوم: گسترش سیستم مدیریت دانش

این مرحله بیش‌تر به توسعه سیستم طراحی شده و ایجاد مکانیزم‌های نگهداری و پشتیبانی از سیستم تکیه دارد.

  • گسترش سیستم به کل سازمان با ساتفاده از نتایج اولیه و تست سیستم؛
  • مدیریت تغییر سازمان شامل فرهنگ، تغییر سیستم پاداش‌دهی کارکنان و مدیریت تغییر ساختار.

مرحله چهارم: ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش

مرحله اخر در این نقشه، به ارزیابی عملکرد سیستم طراحی شده با استفاده از مدل‌های اندازه گیری عملکرد و اندازه گیری ROI، یا نرخ بازگشت سرمایه، ثبت نتایج و استفاده برای شرو مجدد و نهایتا تکرار دوباره مرحله اول را آغاز کرد. در حقیقت این چرخه تا رسیدن به سطح عملکرد مناسب می تواند تکرار شود.